Ազդեցությունը: Fast Touring

Կանխատեսումները: Արագ տուրիզմ

Վրա արագ հայտնվելու շուկայում

Ներուժը տարեկան զուտ եկամուտը, ըստ շուկայի մասնաբաժինը

ԱՐԱԳ խմբով: MARKET պրոեկցիա ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 
 
 
 
Market ShareՈւղեւորներըPax / օրRuns / օրBoatsPax / RunԸնդհանուր եկամուտներիԸնդհանուր ԾախսերիԶուտ եկամուտը
2010 կազմում18,418,1571,307,689,133
10% Share1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Share3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Share5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Կանխատեսվող եկամուտները հայտարարությունը

ԱՐԱԳ խմբով: նախագծվել ԵԿԱՄՈՒՏ STATMENT
 
# - Ը տեղակայված նավակներ104070100127
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Sales10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Օպերացիոն ծախսեր3,848,504 -15,547,956 -27,753,101 -40,836,706 -53,418,495 -
Համախառն շուրթ6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Ամորտիզացիա256,944 -3,840,278 -12,920,139 -21,954,861 -30,834,722 -
G & A936,367 -3,782,925 -6,752,520 -9,935,851 -12,997,087 -
Տոկոսային եկամուտներ85,916197,770241,698276,926382,671
Ծախսերի տոկոսային900,000 -4,350,000 -9,000,000 -12,750,000 -15,330,000 -
Pretax եկամուտներ4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Եկամտահարկի1,332,259 -4,282,663 -5,421,008 -7,217,729 -9,217,451 -
Զուտ եկամուտը3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Ամորտիզացիա256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Տոկոսային եկամուտներ85,916 -197,770 -241,698 -276,926 -382,671 -
Ծախսերի տոկոսային900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Եկամտահարկի1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Զուտ եկամուտը5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Նախագծվել Հաշվեկշիռ

ԱՐԱԳ խմբով: նախագծվել Հաշվեկշիռ
 
 
R 4
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Ընթացիկ ակտիվներ
Checking / խնայողությունները4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Դեբիտորական102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Գույքացուցակ30,250120,500210,625300,750381,750
Այլ ընթացիկ ակտիվներ25,00025,00025,00025,00025,000
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Հիմնական միջոցների
Արժենալ30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr256,944 -4,097,222 -17,017,361 -38,972,222 -69,806,944 -
Զուտ միջոցների29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
Ընդհանուր ակտիվներ34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ եւ կապիտալի
Պարտավորություններ
Ընթացիկ Պարտավորություններ
Հաշիվներ վճարելի38,485155,480277,531408,367534,185
Այլ ընթացիկ պարտավորությունները50,00050,00050,00050,00050,000
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորությունները88,485205,480327,531458,367584,185
Երկարաժամկետ պարտավորությունները26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Ընդամենը `պարտավորություններ26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Անաչառություն
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Լրացուցիչ վճարովի կապիտալում4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Չբաշխված շահույթ3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Ընդհանուր կապիտալը8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
Ընդամենը `պարտավորություններ եւ կապիտալ34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Նախագծվել Դրամական հոսքեր

ԱՐԱԳ խմբով: նախագծվել Դրամական հոսքեր
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Գործառնական գործունեության
Զուտ եկամուտը3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Ճշգրտում է հաշտեցնել զուտ եկամուտը
Զուտ դրամական գործառնությունների, ինչպես նախատեսված է
Փոխել է:
Դեբիտորական102,968 -313,022 -326,552 -350,055 -336,629 -
Հաշիվներ վճարելի38,485116,995122,051130,836125,818
Այլ ընթացիկ ակտիվներ25,000 -----
Ամորտիզացիա256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Գույքացուցակ30,250 -90,250 -90,125 -90,125 -81,000 -
Այլ պարտավորություններ50,000----
Զուտ դրամական նախատեսված գործառնական գործունեության3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
Ներդրումներ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
սարքավորում30,250,000 -90,250,000 -90,125,000 -90,125,000 -81,000,000 -
Զուտ դրամական նախատեսված ներդրումային գործունեության30,250,000 -90,250,000 -90,125,000 -90,125,000 -81,000,000 -
Ֆինանսավորման ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՊԸ փոխառությունների30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
ՍՊԸ Paydowns3,750,000 -15,000,000 -26,250,000 -37,500,000 -47,625,000 -
Կապիտալ ներդրումները5,000,0003,000,0002,000,000--
DIVIDEND վճարումներ-----
Զուտ դրամական կողմից տրամադրվող ֆինանսավորմամբ գործունեության31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Դրամական միջոցների զուտ աճ է ժամանակաշրջանի4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Կանխիկի տրամադրում է սկզբի ժամանակահատվածի-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Կանխիկի տրամադրում է ժամանակաշրջանի վերջը4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Ամփոփում